Certifieringsprocess, regler, krav och prissättning

https://www.bedbugfoundation.org/how-to-become-a-certified-team/

Certifieringskrav:

Behörighetskrav för hundförare

 • Kontroll av brottslig bakgrund.
 • Du samtycker till att ditt namn och din e-postadress publiceras på BBF:s webbplats.

Behörighetskrav för hundar

 • Hunden måste vara minst 15 månader gammal på dagen för certifieringen.
 • Hundens identitet måste bevisas utan tvivel.
 • Ett giltigt vaccinationsregister (de rättsliga kraven i varje enskilt land ska följas) och ett veterinärintyg ska uppvisas.
 • Hunden måste visa neutrala reaktioner på rimliga miljöinfluenser.
 • En BBDD får ledas av två hundförare. Båda hundförarna måste vara certifierade separat med hunden.

Hundar som tränats med dubbla doftämnen kommer inte att certifieras enligt BBF:s standarder *.

(* med undantag för räddningshundar)

Teamet med hundar för upptäckt av sänginfektioner

 • Ett team består av en förare och en hund.
 • Om hundföraren och hunden vid någon tidpunkt separerar är de inte längre BBF-certifierade.

BBF inte certifiera hundar eller hundförare, endast team.

Grundläggande utbildning

Vi rekommenderar att följande ämnen tas upp i utbildningen så att teamet kan klara certifieringen:

 • Kör- och sökvillkor
 • Första hjälpen för hundar
 • Identifiering av lukt
 • Allmän information om sängbaggar
 • Ange ett mål
 • Sökmönster
 • Grundläggande kunskaper om hundar

Certifieringsprocess:

 • Examinationen består av två delar, en praktisk och en skriftlig.
 • En av BBF utsedd utvärderare kommer att vara närvarande under hela certifieringen. En hundtränare får vara med och ge råd, men inte i en avgörande funktion.
 • Om det finns starka tvång eller överdriven hårdhet i eller runt certifieringsområdet kommer laget att diskvalificeras omedelbart. Bed Bug Foundation och djurskyddsmyndigheten i det land där certifieringen hålls kommer att underrättas om eventuella ytterligare åtgärder.
 • Alla varningar måste göras på ett passivt sätt.

Godtagbara strukturtyper

 • Bostäder
 • Hotell och vandrarhem
 • Lager, kontorsbyggnader och interiörer med flera rum
 • Buss eller flygplan

Döljer

 • Ställ in minst trettio (30) minuter innan certifieringen börjar.
 • Gömd på en plats som inte är synlig för hunden eller föraren.

Utvärderare

 • Anger det område av strukturen som ska användas för undersökningen.
 • Anger det område där teamet ska påbörja sökandet.
 • Följer med laget in i konstruktionen och måste kunna observera testet.

Hundförare

 • Under certifieringsprocessen bedöms teamet på hur väl de arbetar tillsammans och om föraren har sin hund under kontroll.
 • Utvärderaren kommer också att kontrollera om hunden reagerar neutralt på rimliga miljöpåverkan och om hunden uppvisar något aggressivt beteende. Om det finns några problem på dessa områden kommer certifieringen automatiskt att bedömas som misslyckad.
 • Testet kan göras med eller utan ledtråd. Utrustning som normalt används (halsband, sele osv.) får användas.
 • Föraren följer med hunden under hela testet och kan uppmuntra hunden med kommandon och gester vid behov.

Certifiering:

 Certifieringen består av ett skriftligt och praktiskt prov. För att gå vidare till det praktiska provet måste minst 12 av de 15 frågorna i det skriftliga provet besvaras korrekt. Om vissa svar på det skriftliga provet är tvetydiga kan utvärderaren finna det nödvändigt att genomföra ett kort muntligt prov för att bekräfta om den sökande har tillräcklig förståelse.

Det praktiska provet kommer att innehålla 5 skinn, varav 1 av dessa skinn kommer att vara en distraherande faktor.

Distraktorer är:

 • Träningsrör med döda vägglöss (döda i minst två (2) veckor).
 • Töm träningsröret eller träningshjälpmedel.

För att klara sig måste laget hitta tre levande gömställen och högst ett falsklarm. En träff på distraktorn innebär ett automatiskt misslyckande.

Utvärderaren bestämmer hur många vägglöss som ska användas för certifieringen.

 • Minsta mängd som ska användas är 5 levande vuxna vägglöss per gömma.
 • Maximal mängd som får användas är 15 levande vuxna vägglöss per gömma.

Pseudodofter är inte tillåten i alla certifieringar.

Varningen måste vara uppenbar för utvärderaren.

En (1) distrahering kommer att läggas ut vid varje certifiering. Utvärderaren bestämmer vilken distraherare som ska användas.

Beslutet om att köra hunden på ledd eller utan led, samt fin eller grov sökning, är förarens ansvar.

Om det råder tvivel kan examinatorn begära att gruppen gömmer sig ytterligare en gång.

När certifieringen har slutförts med godkänt resultat kommer ett certifikat att utfärdas till teamet. Föraren kommer att ombes att lämna in ett passfoto av sig själv och hunden (helst i digitalt format) till BBF. Dessa kommer att ingå i lagets ID-kort, som kommer att skickas till laget.

En BBF-certifiering är giltig för ett år från och med dagen för utfärdandet och kan förlängas till 15 månader i motiverade fall, som måste lämnas in skriftligen till BBF.

Kostnader:

Certifieringen är endast öppen för BBF:s medlemmar. Kostnaden för certifieringen är 100,00 euro. Kostnaderna omfattar certifieringen, ID-kortet och upptagningen på BBF:s webbplats.

Om en förare vill certifiera sig med mer än en hund är kostnaden för varje ytterligare hund 80,00 euro.

Utöver certifieringskostnaden måste teamet stå för utvärderarens resekostnader och logi. Om utvärderaren reser med fordon kommer han eller hon att få ersättning enligt gällande statlig taxa per mil/kilometer.

Alla avgifter måste betalas före certifieringen.

Dessa kostnader kan minskas eller helt undvikas genom att:

 1. Certifiering vid BBF:s certifieringsevenemang
 2. Resa till utvärderarens anläggning
 3. Delning av kostnaden mellan flera team som behöver certifiering vid samma tidpunkt/plats.

Underlåtenhet att intyga:

 • Om ett team inte klarar certifieringen kan det göra om certifieringen inom fyra veckor.
 • Om laget misslyckas igen måste det vänta tre (3) månader innan det får göra om certifieringen.
 • Kostnaden för att ta om certifieringen är 80,00 euro, plus rese- och logikostnader för utvärderaren.

Plats för certifiering:

Bed Bug Foundation kommer att sträva efter att ha minst fyra (4) till sex (6) certifieringar per år i hela Europa. Dessa kommer att offentliggöras på BBF:s webbplats.

Vid BBF:s certifieringsplatser ska utvärderarna inte betala någon reseavgift.

Vem som helst kan ansöka om att vara värd för en certifiering. Vid dessa certifieringar ska reseavgifter för bedömare betalas.

Kontakta Larry Hansen på: [email protected] för alla detaljer om hur du kan vara värd för en certifiering och alla andra frågor du kan ha.