Certifieringsprocess, regler och krav

Följande bestämmelser ligger till grund för certifieringen av hundteam som arbetar med att upptäcka vägglöss.

1.1 Utvärderare

De utvärderare som anlitas av Bed Bug Foundation (BBF) genomgår en intern urvalsprocess, examination och därefter certifiering.

Utvärderare som också utbildar doftspårningsgrupper får inte certifiera de grupper som de utbildar.

1.2 Utbildningskrav för förare och hund

Bed Bug Foundation kräver att följande minimikrav uppfylls under granskningen för att framgångsrikt klara examinationen och bli certifierad.

 • Identifiering av målets doft.
 • Varning eller markering.
 • Utveckling av sökintensitet och sökvillkor.
 • Grundläggande kunskaper om vägglössens beteende och biologi.
 • Grundläggande kunskaper om hundars beteende och hälsa.
 • En hunds förmåga att söka i 15 minuter utan avbrott.

 

1.3 Definition av hundteam för detektering av vägglöss

 • Certifieringen gäller endast för ett team bestående av hund och förare; separat certifiering för hund och förare är inte möjlig.
 • Om en förare separerar från sin hund är certifieringen ogiltig.
 • Det är möjligt att få en hund testad med mer än en förare. Varje förare kommer att certifieras separat med hunden och på olika platser.

 

1.4 Allmänna bestämmelser

 • Medlemskap i BBF krävs för att få delta i provet.
 • Varje team får själv bestämma i vilket land det vill certifiera sig.
 • Syftet med certifieringen är att testa och certifiera hundteam för vägglusspårning, enligt definitionen i punkt 1.1, för att uppfylla de högkvalitativa standarder som eftersträvas av Bed Bug Foundation.
 • Provet består av både teoretiska och praktiska kriterier. Godkänt resultat på den teoretiska delen av provet är en förutsättning för att få delta i den praktiska delen. När båda delarna av provet har klarats av är vägglushundteamet certifierat.
 • Certifieringen är giltig i 12 månader. Efter den första certifieringen måste teamet omcertifiera sig var 12:e månad.

 

2. Krav för examination

2.1 Krav på hundföraren

 • Inlämning av ett aktuellt polisutdrag, som är fritt från negativa anmärkningar.
 • Samtycker till publicering av kontaktuppgifter på BBF:s webbplats.
 • Gällande försäkringsskydd för skador orsakade av föraren eller hunden.

2.2 Krav på hunden

 • Hunden måste vara minst 15 månader gammal på provdagen. En begäran om undantag kan göras till BBF för att testa mellan 12 och 14 månaders ålder.
 • Hunden får inte vara äldre än 10 år vid tidpunkten för den första certifieringen.
 • Hundens identitet måste bevisas bortom allt tvivel genom avläsning av transponderchipet.
 • Uppvisande av ett giltigt vaccinationsintyg (de rättsliga kraven i respektive land måste följas) och ett veterinärintyg, som inte får vara äldre än 2 veckor vid tidpunkten för testet (bilaga 1).
 • Hunden måste visa neutrala reaktioner på rimlig miljöpåverkan.
 • Förarprövaren har rätt att kontrollera om hunden uppvisar aggressivt och/eller räddhågset beteende genom vänlig neutral kontakt och/eller lämplig beröring. Om hunden visar överdrivet aggressivt eller räddhågset beteende kommer detta att leda till uteslutning från provet och kommer att rapporteras till BBF.
 • Hundar som är professionellt tränade eller som används i annat detekteringsarbete får inte delta i testet.
 • Föraren är skyldig att informera BBF om eventuella ytterligare spårningsarbeten, underlåtenhet att göra detta kommer att leda till omedelbar förlust av certifieringen.
 • Arbete som sök- och räddningshund eller tryffelsökhund är tillåtet. BBF:s styrelse har beviljat motsvarande ansökningar från hundförare, eftersom detta sökarbete utförs utanför inomhusutrymmen och därför inte leder till konflikter vid bedömningen av en positiv rapport.

3 Förfarande vid examination

3.1 Allmänt

 • Certifiering är endast tillgänglig för medlemmar som tidigare har anmält sig till ett prov på BBF:s webbplats.
 • BBF har som mål att hålla minst fyra prov per år i hela Europa och att resultaten skall publiceras på organisationens webbplats.
 • En examinator utsedd av BBF kommer att närvara under hela provet.
 • Förarens tränare får närvara vid provet men får inte påverka förarens beslutsfattande.
 • Andra personer som godkänts av BBF kan observera certifieringen, enligt överenskommelse mellan hundföraren och utvärderaren.

 

3.2 Diskvalificering från certifieringen

 • Om föraren, enligt examinatorns uppfattning, visar starkt tvång eller överdriven hårdhet mot hunden, kommer detta att leda till omedelbar diskvalificering (underkänd certifiering och rapport till landets representant). BBF:s representant måste lämna en skriftlig rapport till djurskyddsmyndigheten i det land där certifieringen genomfördes samt till BBF. BBF förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder vid behov.
 • Eftersom certifieringen är avsedd för användning på hotell eller i privata hem är exemplarisk skötsel och putsning av hunden ett krav för examen; oskötta eller smutsiga ekipage kommer inte att tillåtas delta i examen.
 • Om hunden visar överdriven aggressivitet eller rädsla under provet kommer detta att leda till diskvalificering (underkänd certifiering) med en rapport till BBF.


4 Genomförande av testet

4.1 Lämpliga platser

 • Privatbostad.
 • Hotell, vandrarhem eller annat boende.
 • Lokalen måste vara fri från drag, fönster måste vara stängda och värme, kyla och ventilation avstängda (om möjligt).
 • Inomhustemperaturen bör ligga mellan 17 grader C och 24 grader C.

 

4.2 Gömställe för vägglusprover

 • Proverna skall läggas ut minst 30 minuter före provets början.
 • Proverna får inte vara synliga för föraren eller hunden.
 • En maximal höjd på 1,20 m och ett maximalt djup på 20 cm för gömställena måste iakttas.
 • Om placering föregående dag är möjlig, tillåts placering på en maximal höjd av 2,0 m och ett maximalt djup av 40 cm.

4.3 Examinatorns uppgifter och ansvar

 • Examinatorn väljer och förbereder den plats där ett BBF-prov ska hållas. Om ett prov organiseras externt är arrangören ansvarig för platsen.
 • Undersökaren definierar det område där teamet ska börja söka.
 • Examinatorn följer laget under hela provet och måste kunna bedöma den prestation som visas.
 • Förarprövaren beskriver en taktisk situation för föraren i muntlig eller skriftlig form i början av provet. Föraren kan ställa frågor till kontrollanten för att samla in information med hjälp av en checklista (bilaga 2). Föraren meddelar sedan sitt planerade tillvägagångssätt för sökningen. Detta gör det möjligt för föraren att visa sin förståelse och kunskap om den aktuella situationen.
 • Förarprövaren kontrollerar att hunden under testet reagerar neutralt på vanliga miljöfaktorer (t.ex. en dörr som smäller igen eller en kvast som välter).
 • Undersökaren bedömer hunden under testet för överdrivet aggressivt eller överdrivet rädd beteende.

 

4.4 Förare och hund

 • Under provet bedöms också hur väl föraren och hunden arbetar tillsammans och om föraren kan kontrollera sin hund hela tiden.
 • Föraren avgör om hunden skall vara kopplad eller okopplad vid söket samt om söket skall vara fint eller grovt; förarprövaren har rätt att låta föraren visa en sökteknik (kopplad/okopplad, fint/grovt sök) som inte har visats.
 • Hundföraren får använda den utrustning som normalt används (halsband, sele, koppel etc.).
 • Föraren får berömma och belöna sin hund under söket.
 • Föraren följer med sin hund under hela sökandet och kan använda de vanliga kommandona och gesterna.
 • Alla indikeringar på hunden måste göras med en passiv teknik.

 

5 Undersökningsförfarande och fastställande av resultat

5.1 Teoretisk granskning

 • För att bli godkänd på den teoretiska delen krävs att minst 12 av de 15 frågorna besvaras korrekt.
 • Om svaren på den skriftliga delen inte är tydliga för examinatorn, är en kort muntlig omexamination möjlig.
 • Frågorna för den teoretiska delen av provet finns tillgängliga på Bed Bug Foundations webbplats för registrerade medlemmar. Om du har några frågor, vänligen kontakta de certifierade utbildningscentren.

5.2 Praktisk examination

 • Undersökaren beslutar om antalet rum som skall genomsökas.
 • Det är möjligt att rum ska genomsökas utan provtagning av vägglöss.
 • Totalt 4 - 6 vägglusprover är dolda. Varje rör innehåller minst 5 och högst 15 levande, vuxna vägglöss.
 • 1 - 2 gömställen är utrustade med distraktorer.
 • Examinatorn bestämmer vilken av följande distraktionsfaktorer som ska användas:
 • Döda vägglöss (döda sedan minst 2 veckor), gömda i ett rör eller lösa.
 • Andra icke-målinsektsarter som vanligen förekommer i hushåll, t.ex. mattbaggar.
 • Hundgodis
 • Användning av pseudo-scent (artificiell väggluslukt) är inte tillåten.
 • För att klara testet måste laget hitta minst 3 gömställen. Det får förekomma högst en miss.
 • En varning om distraherande föremål leder till att provet underkänns.
 • Hundens varningssignal skall vara klart synlig för förarprövaren.
 • Undersökaren kan be ett team att hitta ett annat gömställe om han tvivlar på teamets prestation.
 • Aktivt varningsbeteende, som att klia sig eller skälla, leder till att testet underkänns.
 • Om hunden behöver en paus under söket får teamet ta en paus men inte lämna sökområdet.

6    Certifikat och ID-kort

 • Efter godkänd examination kommer teamet att få ett certifikat och ett ID-kort.
 • Certifikatet är giltigt i 12 månader från utfärdandedatumet.
 • Handläggaren har möjlighet att, om det finns giltiga skäl, ansöka om en förlängning på 3 månader hos den berörda landansvarige.

7 Upprepning av undersökningen

 • Om ett team misslyckas med den praktiska delen av examinationen kan certifieringen upprepas efter tre veckor.
 • Om ett team ansöker om en andra certifiering måste de vänta i tre månader.
 • Vid praktiska omprov eller omcertifiering behöver ett godkänt teoriprov inte göras om.
 • Efter underkänt prov har laget högst två ytterligare försök att göra om ett praktiskt prov.

Kontakta Larry Hansen på: [email protected] för alla detaljer om hur du kan delta i eller vara värd för ett certifieringsevenemang och alla andra frågor du kan ha om certifieringsprocessen.