Uppförandekod

Bed Bug Foundation har glädjen att meddela att version 2 av den europeiska uppförandekoden (ECoPv2) nu är tillgänglig.

Till skillnad från den tidigare utgåvan är ECoPv2 nu enbart riktad till skadedjurstekniker (PCT), med målet att ge de mest aktuella råden för behandling av angrepp av vägglöss. I ECoPv2 beskrivs också viktiga aspekter av insektsbiologi och beteende, som är avgörande för att man ska kunna utforma bekämpningsstrategier. Dokument som är skrivna särskilt för privatpersoner och bostadsföretag kommer i sinom tid att göras tillgängliga via denna webbplats.

Förvaltarna vill tacka alla som tog sig tid att läsa och lämna synpunkter på det samrådsdokument som publicerades i slutet av 2012. Bed Bug Foundation blev överväldigad av allmänhetens feedback och anser att ECoP har gynnats dramatiskt som ett resultat av detta.

Tiden för att lämna synpunkter har dock inte gått ut. Vi har redan fått in förslag till förbättringar, som kommer att införlivas i version 3. Vi hoppas att detta kommer att bli en kontinuerlig process av revidering och förfining för att säkerställa att ECoP innehåller de senaste framstegen inom forskning och förvaltningsteknik för bekämpning av vägglöss. Alla versioner som omfattar större förändringar görs tillgängliga för samråd. Mindre ändringar görs efter senatens gottfinnande.

ECoP kommer slutligen att göras tillgänglig på de flesta europeiska språk, tillsammans med landsspecifik information om relevanta regler och bestämmelser. Denna process pågår för närvarande, men tar tid. Vi välkomnar stöd från frivilliga som är beredda att delta i översättningsprogrammet. Allt som krävs är att man behärskar både engelska och ett annat europeiskt språk, samt att man har förståelse för de regler och bestämmelser som gäller i det land för vilket man översätter. Översättarna kommer att få ett namn på dokumentet och ett medlemskap i Bed Bug Foundation, vilket ger dem rätt att använda logotypen.

När varje europeisk version är klar kommer den att finnas tillgänglig nedan.