Villkor och bestämmelser

1.    Objekt

Syftet med Bed Bug Foundation CIC (BBF) är att bedriva verksamhet som gynnar samhället och i synnerhet (utan begränsning) att:

1.1  Utbilda allmänheten och yrkesverksamma i identifiering och behandling av sängbaggar.

1.2  tillhandahålla en kostnadsfri tjänst för identifiering av prover för allmänheten och yrkesverksamma.

1.3  Utarbeta och revidera oberoende riktlinjer för hantering av sängbaggar.

1.4  Utarbeta och revidera oberoende praxisregler för användning av hundar för upptäckt av sängbakterier.

1.5  erbjuda standardiserad, oberoende certifiering för hundpatruller för upptäckt av vägglöss.

1.6  att representera branschen för hundar för upptäckt av sängbakterier på mässor och i media.

1.7  inrätta en fond för att ge ekonomiskt stöd till personer som drabbats av allvarliga angrepp av vägglöss och som inte kan lösa problemet själva eller betala för professionell hjälp.

2.    Roller och ansvarsområden

2.1 Styrelsens roller och ansvarsområden

Bed Bug Foundation CIC (BBF) leds av en styrelse. Det är styrelsens ansvar att se till att BBF fungerar i enlighet med sitt syfte, som beskrivs i avsnitt 1.

Alla styrelseledamöter har ansvar både på regional nivå och på företagsnivå. De länder som inte har en egen regional representant utses av styrelsen.

2.1.1. Regionala ansvarsområden för enskilda direktörer

Lösningen av klagomål mot BBF-medlemmar eller tvister mellan BBF-medlemmar hanteras inledningsvis på regional nivå. Vid intressekonflikter kan varje part begära att frågan behandlas av styrelsen. Det är varje styrelseledamot som ansvarar för att meddela styrelsen om eventuella intressekonflikter som han eller hon känner till.

2.1.2. Styrelsens ansvarsområden

Om en enhällig överenskommelse inte kan nås ska styrelsen fatta beslut om följande genom majoritetsbeslut:

  • Eventuella ändringar av villkoren.
  • Utnämning och avsättning av styrelseledamöter.
  • Eventuella ändringar av medlemskaps- och certifieringsavgifter.
  • Utnämning av nya BBF-utbildningsskolor.
  • Utnämning av nya assessorer.
  • Beslut om upphävande och/eller upphörande av certifieringar och/eller medlemskap till följd av anklagelse (avsnitt 7).

2.2 Ersättningar till styrelseledamöter

BBF:s styrelseledamöter ska inte få någon lön eller ersättning för sina tjänster som styrelseledamöter för BBF. Utgifter som rimligen och nödvändigtvis uppkommer i samband med att BBF:s verksamhet bedrivs kommer dock att ersättas så länge som tillräckliga medel finns tillgängliga.

3.    Bedömarnas roller och ansvarsområden

Det är bedömarnas ansvar att upprätthålla de standarder som överenskommits i BBF:s regler för certifiering av hundar för upptäckt av doft av insekter i sängar. Bedömarna måste vara oberoende och rättvisa i sin bedömning av alla medlemmar som deltar i BBF-certifieringen. Om det uppstår intressekonflikter är det bedömarnas ansvar att rapportera dessa till styrelsen före certifieringen.

Bedömare måste lämna in förslag till datum för certifiering till styrelsen minst sex veckor före certifieringen, så att datumet kan offentliggöras för medlemmarna.

Vid certifieringar är det bedömarens ansvar att se till att:

  • Den hundförare som vill avlägga certifikatet är medlem i BBF.
  • Teamet (hund och förare) registreras i BBF:s databas.
  • Hundens och förarens identitet är fastställda bortom rimligt tvivel.
  • Resultatet av certifieringen rapporteras till BBF inom en vecka efter certifieringstillfället.

4.    Ledamöternas roller och ansvarsområden

Alla direktörer, bedömare och anslutna utbildare är de facto Medlemmar i BBF.

Det är alla BBF-medlemmar, oavsett om de är certifierade eller inte, som ansvarar för att upprätthålla BBF:s kvalitetsrykte. BBF-medlemmar bör avstå från att uttala sig negativt om andra BBF-medlemmar, särskilt inför allmänheten. Om det finns särskilda klagomål ska dessa skriftligen framföras till den direktör som är ansvarig för regionen i fråga eller till styrelsen, i enlighet med villkoren för avsättning (avsnitt 7).

5. Användning av BBF:s namn (akronym eller bokstavsform) och/eller logotyper.

BBF:s namn och logotyper får användas av alla certifierade lag. En person vars medlemskap och/eller certifiering har löpt ut får inte representera eller annonsera med BBF:s namn eller logotyper förrän han eller hon har återställt sitt medlemskap till aktuell status och/eller godkänts för en ny certifiering.

6. Avgifter

Endast betalda medlemmar kan anmäla sig till en certifiering och alla certifieringsavgifter till BBF måste betalas online (via BBF:s webbplats) före certifieringen. Assessoravgifterna uppgår till 50 euro per lag plus utgifter, som varierar beroende på körsträcka, lokalhyror och antalet lag som certifierar sig den dagen, och som delar på utgifterna.

7. Användning av BBF:s namn (akronym eller bokstavsform) och/eller logotyper.

Varje direktör eller medlem kan uteslutas om han eller hon bryter mot bestämmelserna i villkoren eller om han eller hon uppträder på ett sätt som kan misskreditera BBF. Varje medlem i god ställning kan väcka talan om att avsätta en direktör eller ledamot. Anklagelsen ska läggas fram skriftligen för styrelsen. Den anklagade direktören eller ledamoten ska få en kopia av anklagelserna mot honom/henne. Om styrelsen konstaterar att det finns tillräckliga bevis för att motivera en utfrågning ska den anklagade underrättas om det möte och den plats där utfrågningen kommer att hållas, minst trettio (30) dagar före utfrågningsdatumet. Den anklagade ska ges rätt att lägga fram bevis för sin egen räkning vid denna utfrågning. Styrelsen kommer sedan att besluta om den anklagade är oskyldig eller skyldig till anklagelserna och lägga fram sin rekommendation. Om det beslutas att anklagelserna berättigar till åtal ska den anklagade direktören avsättas från sin post och den anklagade direktören eller ledamoten ska uteslutas ur BBF.

8. Etisk kod

8.1 BBF:s medlemmar förbinder sig att följa dessa villkor och alla regler som antagits av styrelsen. Medlemmarna förbinder sig dessutom att följa den etiska koden.

8.2 Ingen medlem får agera på ett sätt som skadar BBF eller dess medlemmar. Ingen medlem får medvetet förfalska eller förvränga något protokoll eller dokument i samband med certifieringen.

8.3 Varje medlem som har en god status kan anmäla en annan medlem för påstått beteende som strider mot den etiska koden. Sådana anklagelser måste vara skriftliga, undertecknade av den klagande, med en kortfattad och sammanfattande redogörelse för de fakta som ligger till grund för anklagelserna, och ska lämnas in till styrelsen. Den klagande måste gå med på att infinna sig och lägga fram fullständiga bevis till stöd för anklagelserna om han eller hon ombeds att göra det. Styrelsen ska sedan gå vidare enligt artikel 9.

8.4  Disciplinära åtgärder kan innefatta tillfällig indragning av privilegier, misstroendeförklaring, uteslutning eller andra åtgärder som styrelsen anser lämpliga.

8.5  Om styrelsen finner att en medlem har anklagat en annan medlem på falska grunder eller av olämpliga skäl, och om anklagelserna är helt falska och saknar grund, kan styrelsen, om den så önskar, vidta lämpliga disciplinära åtgärder mot den klagande.

8.6  Inga disciplinära åtgärder får vidtas mot en medlem, vare sig han/hon är klagande eller anklagad, om inte medlemmen har fått möjlighet att höras av styrelsen.

8.7  Varje medlem ska presumeras oskyldig till misskötsel, och disciplinära åtgärder ska vidtas mot en medlem endast om han/hon befinns skyldig till misskötsel på grundval av bevis som styrelsen finner sanna.

8.8  En medlem som av styrelsen befinns skyldig till brott mot BBF:s villkor och/eller regler och föreskrifter har högst trettio (30) kalenderdagar från dagen för den skriftliga underrättelsen att lämna in ett skriftligt överklagande av beslutet.